زمان تخمینی مطالعه:‌ 2 دقیقه

ذخیره سازی ثابت UN


قبل از UN-Persisting، اگر می خواهید فضایی که برای این برنامه اختصاص یافته را ببینید، Url زیر را در مرورگر اجرا کنید :

http://localhost : 4040

نتیجه مانند تصویر زیر است که فضاهای خالی و سایز حافظه را می بیند، که روی shell اسپارک اجرا می شوند.

UN Persist the Storage

اگر می خواهید UN-Persist کنید فضای ذخیره یک RDD به خصوص را، باید از دستور زیر استفاده کنید :

Scala > Counts.unpersist()

شما خروجی زیر را می بینید :

خروجی

15/06/27 00:57:33 INFO ShuffledRDD: Removing RDD 9 from persistence list
15/06/27 00:57:33 INFO BlockManager: Removing RDD 9
15/06/27 00:57:33 INFO BlockManager: Removing block rdd_9_1
15/06/27 00:57:33 INFO MemoryStore: Block rdd_9_1 of size 480 dropped from memory (free 280061810)
15/06/27 00:57:33 INFO BlockManager: Removing block rdd_9_0
15/06/27 00:57:33 INFO MemoryStore: Block rdd_9_0 of size 296 dropped from memory (free 280062106)
res7: cou.type = ShuffledRDD[9] at reduceByKey at :14

دوباره برای چک کردن url زیر را در مرورگر بزنید :

http://localhost : 4040

خروجی مانند تصویر زیر است :

UN Persist the Storage1

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.