زمان تخمینی مطالعه:‌ 2 دقیقه

عملیات عددی RDD


اسپارک به شما اجازه می دهد که روی داده های عددی عملیات مختلف انجام دهید، با استفاده از تابع های API از قبل تعریف شده.

عملیات عددی اسپارک به وسیله الگوریتم جریان پیاده سازی می شوند که به شما اجازه ساخت مدل را می دهد ( در هر لحظه یک المنت )

این عملیات محاسبه می شوند و به عنوان آبجکت Status Counter با صدا زدن تابع Status() برگردانده می شود.

لیست توابع عددی موجود در Status Counter در زیر آمده است :

count()تعداد المنت ها در RDD
Mean()میانگین المنت ها در RDD
Sum()مقدار کل المنت ها در RDD
Max()بیش ترین مقدار میان تمام المنت ها در RDD
Min()کمترین مقدار میان تمام المنت ها در RDD
Variance()واریانس تمام المنت ها.
Stdev()انحراف استاندارد.

نکته : اگر شما میخواهید فقط از یکی از این توابع استفاده کنید، شما می توانید تابع مشابه را مستقیم روی RDD اجرا کنید.


لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.