زمان تخمینی مطالعه:‌ 4 دقیقه

لیست ها (Lists)


در قسمت های قبل در مورد لیست ها به اختصار صحبت کردیم. در این قسمت با متد ها و استفاده های لیست ها در پایتون مطالب کامل تری بیان می کنیم :

 1. list.append(x) : برای اضافه کردن یک آیتم به انتهای لیست به کار می رود.
 2. list.extend(l) : این متد لیست l را در ورودی دریافت می کند و به لیست قبلی اضافه می کند.
 3. list.insert(i, x) : این متد یک عنصر را در جایی که با ایندکس i مشخص کردیم اضافه می کند.
 4. list.remove(x) : این متد یک عنصر را از لیست حذف می کند.
 5. list.pop([i]) : این متد یک عنصر را به وسیله ایندکس i از لیست حذف می کند.
 6. list.index(x) : این متد ایندکس آیتمی را از لیست برمی گرداند
 7. list.count(x) : این متد تعداد تکرار آیتم x را در لیست برمی گرداند
 8. list.sort(cmp=None, key=None, reverse=False) : این متد لیست را مرتب می کند. با استفاده از آرگومان های اختیاری می توان به صورت سفارشی لیست را مرتب نمود.
 9. list.reverse() : این متد آیتم های داخل لیست را از نظر ترتیبی بر عکس می کند.

در مثال زیر انواع استفاده از متد های بالا را مشاهده می کنید.

List Methods

l = [66.25, 333, 333, 1, 1234.5]
print l.count(333), l.count(66.25), l.count('x')

l.insert(2, -1)
l.append(333)
print l

l.index(333)
print l

l.remove(333)
print l

l.reverse()
print l

l.sort()
print l

l.pop()
print l

خروجی

2 1 0

[66.25, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]

1

[66.25, -1, 333, 1, 1234.5, 333]

[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.25]

[-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

1234.5

[-1, 1, 66.25, 333, 333]

استفاده از لیست ها به عنوان پشته (Stack)

یکی از کاربرد های لیست ها استفاده از آن ها به عنوان پشته است که به راحتی در پایتون قابل پیاده سازی می باشد. برای افزودن یک آیتم به پشته از متد ()append و برای برداشتن یک آیتم از روی پشته از متد ()pop استفاده می کنیم.

Using Lists as Stacks

stack = [3, 4, 5]
stack.append(6)
stack.append(7)
print stack

stack.pop()

print stack

stack.pop()

stack.pop()

print stack

خروجی

[3, 4, 5, 6, 7]

7

[3, 4, 5, 6]

6

5

[3, 4]

استفاده از لیست ها به عنوان صف (Queue)

یکی از کاربرد های لیست ها استفاده از آن ها به عنوان صف می باشد که برای استفاده از آن باید کتابخانه deque را به پروژه اضافه کرد و از متدهای appendleft() و popleft() استفاده نمود.

Using Lists as Queues

from collections import deque
queue = deque(["Eric", "John", "Michael"])
queue.append("Terry")      # تری اضافه شد
queue.append("Graham")     # گراهام هم اضافه شد
queue.popleft()         # اولین آیتم که اریک بود حذف شد

queue.popleft()         # اولین آیتم که جان بود حذف شد

print queue           # باقیمانده صف به ترتیب

خروجی

'Eric'

'John'

deque(['Michael', 'Terry', 'Graham'])

نکته : در خط اول مثال قبل یک کتابخانه را به پروژه اضافه نمودیم. در ادامه و در مبحث ماژول ها به طور کامل در مورد اضافه کردن کتابخانه ها به پروژه صحبت می کنیم.


لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.