زمان تخمینی مطالعه:‌ 3 دقیقه

ورود (Login)


در این قسمت لیستی از فایل هایی که تنظیمات ورود در آن ها ذخیره می شود به همراه توضیحات آورده شده است.

به وسیله getty تعداد مشخصی از ترمینال ها را در هنگام بوت استارت می کند، که ترمینال های فیزیکی و مجازی را مدیریت می کند.(TTYs)

Rad hat

vi /etc/init/start-ttys.conf

کارکرد و ظاهر سیستم را هنگام بوت شدن کنترل می کند.

Red Hat

vi /etc/sysconfig/init

لیست TTY های که کاربر روت (root) به آن ها اجازه ورود داده است.

vi /etc/securetty
vi /etc/issue

لیست پارامترها:

پیامی که قبل از پنجره لاگین به کاربر نشان داده می شود که می تواند شامل کد های زیر باشد:

\b

خط baudrate

\d

تاریخ

\s

نام سیستم و سیستم عامل

\l

شماره خط دستگاه ترمینال

\m

معماری شناسه ماشین

\n

نام گره یا نود و نام هاست

\o

نام دامنه

\r

شماره ورژن سیستم عامل

\t

زمان

\u

تعداد کاربرانی که لاگین هستند

\U

"n کاربر" داخل هستند

\v

ورژن سیستم عامل و تاریخ ساخت آن

در دسترسی های راه دور پیامی که قبل از پنجره لاگین به کاربر نشان داده می شود در اینجا تنظیم می شود.

vi /etc/issue.net

پیامی که بعد از ورود موفق به کاربر نشان داده می شود.

vi /etc/motd

لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.