زمان تخمینی مطالعه:‌ 6 دقیقه

آموزش دستورات LVM یا LVM Commands


دستورات عمومی LVM:

lvmdiskscanدیسک ها و پارتیشن هایی که LVM از آن ها استفاده می کند را در سیستم اسکن می کند.
dmsetup commandعملیات سطح پایین یا low-level را برای LVM اجرا می کند.
pvdisplayتمام ویژگی های هر physical volumeرا به تفکیک نمایش می دهد.

دستوراتPV یا حافظه های فیزیکی:

pvsاطلاعاتی درباره حافظه های فیزیکی یا physical volume ها نمایش می دهد.
pvscanتمام دیسک ها را اسکن کرده و اطلاعاتی درباره حافظه های فیزیکی آن ها نمایش می دهد.
pvdisplayتمام ویژگی های هر physical volumeرا به تفکیک نمایش می دهد.
pvckاین دستورphysical volume ها را چک میکند (از طریق چک کردن metadata) و اگر خطایی در آن باشد نمایش می دهد.
pvcreateیک دیسک یا پارتیشن را برای استفاده LVM آماده می کنئد.
pvchangeبرای تغییر ویژگی های physical volume به کار می رود.
pvremoveبرای پاک کردن یک physical volume به کار می رود.
pvresizeسایز دیسک یا پارتیشنی که با LVM کار می کند را تغییر می دهد.
pvmoveبه وسیله volume group ، logical extent های روی حافظه فیزیکی را روی physical extent انتقال می دهد و بعد از آن حافظه های فیزیکی را روی آفلاین قرار می دهد.

دستوراتVG یا گروه های حافظه:

vgsاطلاعاتی درباره گروه های حافظه یا volume groups نمایش می دهد.
vgscanتمام دیسک ها را اسکن کرده و اطلاعاتی درباره گروه های حافظه ی آن ها نمایش می دهد.
vgdisplayتمام ویژگی های هر volume groupرا به تفکیک نمایش می دهد.
vgckاین دستورvolume group ها را چک می کند (از طریق چک کردن metadata) و اگر خطایی در آن باشد نمایش می دهد.
vgcreateبا استفاده از حافظه های فیزیکی یک volume group می سازد.
vgchangeبرای تغییر ویژگی های volume group به کار می رود.
vgremoveبرای پاک کردن یک volume group به کار می رود.
vgextendیک حافظه فیزیکی را به volume group اضافه می کند.
vgreduceیک حافظه فیزیکی را از volume group کم می کند.
vgmergeدو volume group را با هم ادغام می کند.
vgsplitدو volume group را از هم جدا می کند.
vgimportیک volume group را وارد (import) سیستم می کند.
vgexportیک volume group را از سیستم خارج (export) می کند.

دستوراتLV یا حافظه های غیر فیزیکی:

lvsاطلاعاتی درباره حافظه های غیر فیزیکی یا logical volume ها نمایش می دهد.
lvscanتمام دیسک ها را اسکن کرده و اطلاعاتی درباره حافظه های غیر فیزیکی یا logical volume آن ها نمایش می دهد.
lvdisplayتمام ویژگی های هر logical volumeرا به تفکیک نمایش می دهد.
lvcreateیک دیسک یا پارتیشن را برای استفاده LVM آماده می کنئد.
lvchangeبرای تغییر ویژگی های logical volume به کار می رود.
lvremoveبرای پاک کردن یک logical volume به کار می رود.
lvextendسایز logical volume را افزایش می دهد.
lvreduceسایز logical volume را کاهش می دهد.
lvresizeسایز logical volume را تغییر می دهد.

نکته: محل قرار گیری نگاشت حافظه های غیر فیزیکی logical volume روی filesystem پوشه های /dev/mapper/vgname-lvname و /dev/vgname/lvname می باشد.


لطفا در راستای هرچه بهتر شدن کیفیت مطالب نظر خود را در رابطه با این سرفصل برای ما ارسال نمایید.